Imate ideju ili inovaciju za Vaše postojeće poduzeće ili želite otvoriti novo poduzeće, obrt ili slobodno zanimanje? Za razvoj Vaše ideje potrebna su sredstva, a krediti komercijalnih banaka su preskupi i prekomplicirani za ostvarenje. Postoje krediti upravo za Vašu ideju, osnovno za pokretanje poslovanja ili realizaciju inovativne poslovne ideje.

U današnjem članku predstavljamo Vam ESIF Financijske instrumente za poticanje mikro, malih i srednjih poduzetnika uz povoljne uvjete financiranja.

HAMAG BICRO – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije nudi programe ESIF zajmova za mikro, male i srednje poduzetnike Programi su temeljeni na politici EU koja potpomaže razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika putem pozajmica, te Sporazumu o financiranju za provedbi financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020; a subvencionirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Program se provodi kroz „ESIF Mikro zajam“ (koji se dijeli na „ESIF Mikro investicijski zajam“ i „ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva“) te „ESIF Mali zajam“ koji su namijenjeni za modernizaciju i proširenje postojećih poslovanja, zadržavanje postojećih i povećanje broja radnih mjesta, osnivanje obrta i trgovačkih društava te samozapošljavanje. Kamatne stope ovisne su prema indeksu razvijenosti jedinice područna (regionalne) samouprave.

 1. ESIF MIKRO ZAJMOVI

Raspon zajma je od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali poduzetnici (uključujući i novoosnovana poduzeća nakon prijave Zahtjeva za zajam). Namijenjeni su trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti slobodnog zanimanja, ustanovama i sličnim gospodarskim subjektima koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti. U sklopu zajma mogu se zatražiti mikro investicijski zajmovi i mikro zajmovi za obrtna sredstva (najviše do 30% iznosa zajma). Dijele se na ESIF Mikro investicijski zajam i ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva.

  1. ESIF Mikro investicijski zajam

Namijenjen je za ulaganja u:

 • Materijalnu imovinu – osnivačka ulaganja, zemljište i građevinski objekti, opreme i uređaje
 • Nematerijalnu imovinu – ulaganja u razvoj proizvoda ili usluga, patente, licence, koncesije, autorska prava i franšize

Kamatna stopa iznosi od 0,5% – 1,5% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave ovisno o mjestu ulaganja.

Rok otplate od 1 – 5 godina, uz poček od 12 mjeseci.

Instrument osigiranja je Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.

  1. ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Namijenjen je za ulaganja u obrtna sredstva:

 • Pripremu proizvodnje
 • Ulaganja u sirovinu i materijale
 • Ulaganja u ostale proizvodne troškove
 • Troškove zaposlenih
 • Troškovi novozaposlenih
 • Troškovi zakupa poslovnog prostora
 • Režijski troškovi
 • Opći troškovi

Kamatna stopa iznosi od 1,5% – 3,5% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave ovisno o mjestu ulaganja.

Rok otplate do 3 godine, uz poček od 6 mjeseci.

Instrument osigiranja je Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.

2. ESIF MALI ZAJMOVI

Raspon zajma od 25.000,00 EUR do 50.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali poduzetnici (uključujući i novoosnovana poduzeća nakon prijave Zahtjeva za zajam). Namijenjeni su trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti slobodnog zanimanja, ustanovama i sličnim gospodarskim subjektima koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti. U sklopu zajma mogu se zatražiti mikro investicijski zajmovi i mikro zajmovi za obrtna sredstva.

Namijenjen je za ulaganja u:

 • Osnovna sredstva
  • Materijalnu imovinu – osnivačka ulaganja, zemljište i građevinski objekti, opreme i uređaje
  • Nematerijalnu imovinu – ulaganja u razvoj proizvoda ili usluga, patente, licence, koncesije, autorska prava i franšize
 • Trajna obrtna sredstva (najviše do 30% zajma)

Kamatna stopa iznosi od 0,5% – 1,5% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave ovisno o mjestu ulaganja.

Rok otplate do 1 – 10 godina, uz poček od 12 mjeseci.

Instrumenti osiguranja: Zadužnice, te ostali elementi osiguranja ovisno o procjeni rizika.

OPĆI UVJETI ZA DOBIVANJE ZAJMA

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti:

 • registrirani i obavljati djelatnost za koju je dan zajam (ili, u slučaju novog osnivanja, do potpisivanja Ugovora o zajmu moraju biti registrirani kao subjekt malog gospodarstva)
 • u privatnom vlasništvu više od 50%,
 • žiro-račun koji nije bio neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • podmirene obveze prema državi (ili dogovoreno reprogramiranje obveza s državom sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom).

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati, no do trenutka potpisivanja Ugovora o zajmu moraju postati registrirani subjekt malog gospodarstva.

ZAJMOVIMA SE NE FINANCIRA

 • financiranje PDV-a;
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja Zahtjeva za zajam
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnju ili kupnju stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 • kupnju vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • kupnja osobnih vozila
 • vozila za cestovni prijevoz tereta

NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.[1]
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

ROK KORIŠTENJA zajmova je 6 mjeseci od potpisivanja ugovora o zajmu. Rok korištenja kod mikro zajmova za obrtna sredstva iznosi 3 mjeseca.

Kamatne stope prema indeksu razvijenosti jedinice područna (regionalne) samouprave:

Indeks razvijenosti

ESIF Mikro investicijski zajmovi

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

ESIF Mali zajmovi

I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija

0,5 %

1,5 %

0,5 %

II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija

1,0 %

2,5 %

1,0 %

III. I IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija

1,5 %

3,5 %

1,5 %

Vrijednosti indeksa razvijenosti:  https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelji-za-izra%C4%8Dun-indeksa-razvijenosti-%C5%BEupanija_2017.pdf

Zahtjev za zajam podnosi se u obliku propisane dokumentacije koja se šalje u HAMAG BICRO.

Više o Hamag-Bicro zajmovima pogledajte OVDJE!

Pripremila:

Karmen Španjol Bičanić, voditeljica provedbenih projekata

Tiko Pro d.o.o.

By |2019-03-07T13:20:56+00:00March 7th, 2019|Poslovne informacije|0 Comments