Na hrvaškem se je nestrpno pričakovalo  končno različico četrtega kroga davčne reforme, ki so jo 29.11.2019, izglasovali v parlamentu Republike Hrvaške in ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 121/2019 z dne

11. decembra 2019 ter je začela veljati z 1. 1. 2020.

Minimalna plača

Hrvaška vlada je sprejela Uredbo o zvišanju minimalne plače,  in sicer za  bruto plačo  iz  sedanjih 3.750,00 kun na  4.062,51 kun. Najnižja neto plača za leto 2020  znaša  3.250,01 kn.

Olajšave za mlade

Kot  je bilo napovedano, je s ciljem  zaustavitve odliva visoko kvalificiranih mladih iz Republike Hrvaške uvedena možnost znižanja letne davčne obveznosti, in sicer:

  1. 100% za mlade do 25. leta starosti
  2. 50% za mlade med 26 in 30 letom

Navedena davčna olajšava znaša za zaposlene, ki prejmejo do 360.000 kun osnovnega dohodka letno. Obdobje od in do katere velja obračun je tekoče leto in ne datum rojstva osebe.

Dopolnilno in dodatno  zdravstveno zavarovanje – neobdavčeno

Delodajalci lahko zaposlenim plačajo  strošek  dodatnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do zneska, ki je določen s Pravilnikom o  davku  na  dohodek.

Zakon o davku na dodano vrednost (DDV)

Največja sprememba se  nanašala na  razveljavitvijo  odredbe,   na podlagi katere  naj bi se  s 1. 1. 2020 stopnja DDV iz 25%  zmanjšala na 24%. Zaradi uvedbe nekaterih drugih neobdavčenih pristojbin in znižanja davčnih stopenj, osnovna  davčna stopnja ostane pri 25%.

Znižanje stopnje DDV za gostinske storitve

Po treh letih je ponovno uvedena znižana stopnja davka  na 13% v primeru priprave in ​​postrežbe obrokov in slaščic  v gostinskem objektu  ali izven njega.

V prejšnjem  obdobju (2013-2016) se je  znižanje DDV nanašalo na gostinske storitve le v primerih priprave in postrežbe obrokov znotraj gostinskega obrata, zato so imeli gostinski lokali dvojni sistem obdavčitve,  glede na to ali je  bila postrežba opravljena znotraj objekta ali pa je bila organizirana dostava.  Tudi zdaj je določba podobna, torej je znižana stopnja  samo v primerih ponudbe  gostinske storitve,  ki vključuje postrežbo obrokov (torej v restavraciji in  catering ponudbi), medtem ko pri dostavi hrane, ki ne vključuje postrežbe obroka,   ostane stopnja DDV 25%.

Nove določbe določajo 13%  znižano stopnjo samo za pripravo in postrežbo obrokov in slaščic, medtem ko se  postrežba pijače še naprej izračunava po stopnji 25% DDV.

Zvišanje  omejitve  obdavčitve pobranih pristojbin

1.01.2015  je bila  za vse podjetnike uvedena možnost plačila DDV  glede na realiziran promet  v predhodnem letu in sicer  v vrednosti do tri milijone kun. Od 1. 1. 2020 se prag  zvišuje na 7,5 milijona kun. Spremembo davčnega modela se  lahko prijavi   na davčno upravo od 20.1.2020.

Prav tako je potrebno opozoriti na dejstvo, da če podjetje  v letu 2020 opravi manj kot 300.000 kn  prometa,  vendar je za registracijo v  DDV sistem zaprosilo samo, obstaja  v letu 2021  možnost za izstop iz sistema, za kar je potrebno predati zahtevek do 15.01.2021.

Neobdavčen prenos  poslovnega   deleža

Pomembno je navesti tudi nove določbe čl. 7.a) Zakona o DDV, ki določa pogoje, pod katerimi se prenos  blaga  davčnega zavezanca   iz ene v drugo državo članico  ne smatra kot  prenos,  za katerega je potrebno plačati davek.

Zaradi manjkanja te določbe so se dogajali  primeri, ko so  davčni zavezanci odposlali  blago v drugo državo članico, drugemu davčnemu zavezancu, vendar so bili v primeru praznikov ali nezmožnosti dobave, prisiljeni plačati skladiščenje.   V takšni situaciji je davčni nadzor  zahteval obračun hrvaškega DDV, osnova  tovrstne obravnave pa je bilo dejstvo, da je bilo blago pred končno dobavo  skladiščeno –  čeprav je bila dobava v končnici  B2B transakcija znotraj EU.

Nove določbe Zakona  določajo, da se dogovor o prenosu blaga, ki ni predmet DDV šteje za transakcije, pod  naslednji pogoji:

  1. davčni zavezanec ali tretja oseba, ki zanj  odpremi ali prevaža blago v drugo državo članico z namenom, da to blago dostavi  drugemu davčnemu zavezancu, ki ima pravico do lastništva do tega blaga v skladu z obstoječim sporazumom med obema zavezancema;
  2. zavezanec, ki blago odpošlje ali prevaža, nima registriranega sedeža, stalno prebivališča, začasno prebivališče ali  poslovne enote v državi članici, v katero je blago odpremljeno ali prepeljano;
  3. davčni zavezanec, ki mu je blago namenjeno, je registriran za namene DDV v državi članici, v katero bo  blago odpremljeno ali prevažano,  njegovo davčna številka  pa je znana  davčnemu zavezancu  ki blago odprema   ali  začenja prevoz.
  4. davčni zavezanec, ki blago odpremi ali prepelje, evidentira prenos blaga v Zbirni prijavi DDV in navede identifikacijsko številko davčnega zavezanca, ki prejema to blago
  5. prenos blaga na prevzemnika mora biti opravljen v roku 12 mesecev;
  6. Potrebno je voditi  ločeno evidenco s pomočjo katere je   Davčni upravi omogočen nadzor nad tovrstnimi transakcijami

Torej v primerih,  ko  je blago na poti do končnega kupca, vendar je  dobava iz različnih razlogov  začasno prekinjena ali zaustavljena  (npr. zaradi neplačila akontacije) in shranjena pri prevozniku (na začasnem skladiščenju) za obdobje manj kot 12 mesecev, po katerem se ponovno vrne v državo članico, iz katere blago izvira, se ne šteje za dostavljeno.

Te določbe so  hvalevredne zaradi pogostih poslovnih praks, povezanih z zahtevki za  hitro dostavo blaga končnemu kupcu in pride do situacije, da blago ni bilo plačano.

Zakon o  fiskalizaciji (proces sledenja plačila davka)

QR koda / podporna dokumentacija

1.Aprila 2020 – se začenja obveznost izdaje računov za spremne dokumente (ponudbe, naročila itd.), ki so izdani  pred izdajo fiskaliziranega računa. Fiskalizacija  spremljevalnih dokumentov  ne izključuje obveznosti fiskalizacije  računov pri dobavi  saj  bo sistem Davčne uprave vse račune povezal.

Potrebno je sprejeti programsko rešitev, ki bo skladna z izvajanjem novega Zakona. Obveznost izpisa QR kode na vsakem izdanem fiskalnem računu se prične s 1. aprilom 2021.

Zakon o davku  na dohodek

Znižanje stopnje davka na dohodek  za 94% vseh podjetnikov v Republiki Hrvaški.

V skladu z napovedjo  se je znižala stopnja davka  na dohodek za pravne osebe, za leto 2020 z 18% na 12% za podjetnike, ki so v preteklem letu ustvarili manj kot 7,5 milijona kun.

V skladu s spremembami, tj. povečanjem znižane stopnje plačila davka  iz tri na 7,5 milijon kun.

V skladu z novo stopnjo bo opredelitev akontacije davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020, ki se izračuna v obrazcu plačilo davka  za leto 2019, z uporabo nove 12-odstotne stopnje za vse podjetnike z dohodkom manj kot 7,5 milijona kun.

Podjetniki,  ki torej  ustvarjajo prihodek  nižji od 7,5 milijona kun,  lahko s 1. januarjem 2020 določijo novo osnovo za  obračun dohodnine.

Stroški daril/donacij  za potrebe zdravljenja

V stroške,  ki se nanašajo na plačilo  zdravljenja  fizičnih  oseb, gre po novem  tudi prevoz in  nastanitev v zdravstveni ustanovi.  V davčno priznane stroške  gredo  izdatki v višini  do 2% celotnega dobička preteklega leta.

Celoten članek,  z vsemi davčnimi novostmi, je objavljen na: https://kopun.hr/porezne-novosti-u-primjeni-od-2020/ na spletni strani Kopun Grupe, člana SLO CRO Poslovnega kluba,  ki se ukvarja z revizijami, računovodstvom, davčnimi in pravnim svetovanjem.

 

 

By |2020-01-31T13:36:54+00:00January 31st, 2020|Novosti|0 Comments