Uradni list Republike Slovenije je  v četrtek,  20. 8. 2020, objavil   odlok  Vlade Republike Slovenije o izvajanju ukrepov pri mejnih prehodih Republike Slovenije z  Republiko Hrvaško.

CELOTNO BESEDILO  – TUKAJ

V 10. členu odloka je zapisanih   21. izjem,  pri katerih se postopek karantene ne izvaja – je pa v izjemah  iz 2., 3., 8., 9., 10., 16., 17., 19. in 21. točke ob prehodu meje potrebno predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur.

Tukaj si lahko preberete 21. izjem, za koga izvajanje 14 dnevne karantene v Republiki Sloveniji, ne velja:

1. čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;

2. čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;

3. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);

4. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

5. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

6. osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu;

7. osebo z diplomatskim potnim listom;

8. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;

9. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;

10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja ter njenega spremljevalca, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben;

11. osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;

12. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;

13. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu;

14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo;

15. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;

16. pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini;

17. državljane držav, ki prihajajo iz držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav (zeleni seznam), in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji;

18. predstavnika tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

19. osebo, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom in predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);

20. osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu;

21. osebo, ki je član tuje uradne delegacije in prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa.

(2) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 16., 17., 19. in 21. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani. Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 16. točke prejšnjega odstavka, lahko ne glede na prejšnji stavek opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) šele ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

U četvrtak, 20. kolovoza 2020. godine,  Uradni list  Republike Slovenije objavio je uredbu Vlade Republike Slovenije o provedbi mjera na graničnim prijelazima između Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

POVEZNICA NA TEKST UREDBE – OVDJE

Članak 10. Uredbe sadrži 21 iznimku u kojoj se postupak karantene ne provodi – već se  prilikom iznimaka br.: od 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 19 i 21. na graničnom prijelazu mora  podnijeti negativan rezultat testa ispitivanja prisutnosti SARS-CoV-2 (COVID-19), ne starijI od 36 sati.

Objavljujemo 21. iznimku za koje osobe  se ne primjenjuje 14-dnevna karantena u Republici Sloveniji:

 1. prekogranični dnevni radni migrant koji ima radni odnos u jednoj od država članica Europske unije ili drugom šengenskom području, a za koji ima dokaz ili obrazloženje  prelaska granice kao svakodnevni radni migrant;

 2. prekogranični tjedni radni migrant koji ima radni odnos u nekoj od država članica Europske unije ili drugom šengenskom području, za koji ima dokaz ili obrazloženje razloga prelaska granice kao tjedni radni migrant;

 3. osoba u gospodarskom prometu ili djelatnosti koja se prelaskom granice pokaže dokazom o obavljanju prometa ili djelatnosti u Republici Sloveniji ili inozemstvu (potvrdu o obavljenoj registraciji usluga i potvrdu A1 u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekogranično pružanje usluga) i vraća se preko granice u roku od 24 sata od ulaska odnosno predaje negativan rezultat testa ispitivanja na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19). U slučaju osobe zaposlene u stranoj tvrtki koja pruža uslugu u Republici Sloveniji i prebiva u Republici Sloveniji, ta osoba mora pri prelasku granice dostaviti i adresu prebivališta u Republici Sloveniji i negativan rezultat testa SARS-CoV-2. (COVID-19);

 4. osoba koja je upućena na posao u međunarodnom prometnom sektoru   i dokazuje  to na graničnom prijelazu s “Certifikatom za radnike u međunarodnom prometnom sektoru” navedenim u Prilogu 3. Objave Komisije o provedbi zelenih voznih traka iz (SL C 96, 24.3.20, str. 1.) ili bilo kojeg drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg se može zaključiti da ga je poslodavac uputio;

 5. osoba koja obavlja prijevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije, te osoba koja obavlja  teretni prijevoz u tranzitu  i koja napušta Republiku Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;

 6. osoba koja putuje tranzitom kroz Republiku Sloveniju u drugu zemlju u roku od 12 sati od ulaska;

 7. osoba s diplomatskom putovnicom;

 8. osoba koja pruža usluge za koje mu je nadležno ministarstvo izdalo potvrdu i koja bi  zbog karantene i ne pružanja tih usluga mogla trpjeti veće socijalne ili ekonomske štete;

 9. pripadnik službe zaštite i spašavanja, zdravstvene zaštite, policije, vatrogasaca i osoba koja obavlja humanitarni prijevoz za Republiku Sloveniju koja prelazi granicu radi izvršavanja ovih zadataka;

 10. osoba koja ima dokaz o planiranom hitnom liječničkom pregledu ili intervenciji u Republici Sloveniji, drugoj zemlji Europske unije ili drugoj zemlji u šengenskom području i njegov suputnik, kada je to zbog njegovog zdravstvenog stanja nužno potrebno;

 11. osoba koja prijeđe granicu (svakodnevno ili povremeno) zbog sudjelovanja u obrazovanju ili znanstvenim istraživanjima u Republici Sloveniji ili inozemstvu i to dokaže odgovarajućim dokazima, a njegovi roditelji ili druge osobe koje ih prevoze,  vrate se preko granice u 24 sata nakon ulaska;

 12. osoba koja prisustvuje sprovodu bliskog rođaka i napušta ili se vraća u Republiku Sloveniju u roku od 24 sata od ulaska ili izlaska i ima dokaz o datumu i vremenu sprovoda;

 13. osoba koja zbog obiteljskih razloga prelazi granicu radi održavanja kontakta s užim članovima obitelji i vraća se preko granice u roku od 24 sata od ulaska;

 14. osoba koja prelazi granicu zbog hitnih osobnih stvari i vraća se preko granice u roku od 24 sata od ulaska i daje odgovarajući dokaz;

 15. osoba koja je vlasnik ili ima zemljište u najmu na pograničnom području ili s obje strane državne granice i prelazi državnu granicu radi obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;

 16. pripadnik Slovenske vojske, policije ili zaposlenik državnog tijela koji se vraća s posla i na posao u inozemstvo i zaposlenici državnih tijela na službenom putu u inozemstvu;

 17. državljani zemalja koje dolaze iz zemalja koje su u vrijeme rezervacije bile na popisu sigurnih zemalja (zelena lista) i koje su u to vrijeme u Republici Sloveniji sredili rezervaciju za noćenje u smještajnom objektu, bez obzira što njihova zemlja nije više na popisa sigurnih zemalja ( zelenoj listi) rezervacija se dokazuje sa ispisom i datumom rezervacije;

 18. predstavnik inozemnih tijela sigurnosti (policije ili pravosuđa) koji nakon ulasku u Republiku Sloveniju obavlja operativni zadatak predaje ili izručenja tražene osobe ili prijenosa izvršenja kazne zatvora osuđenika i napušta Republiku Sloveniju u najkraćem mogućem roku;

 19. osoba koja je profesionalni sportaš, član pratećeg osoblja profesionalnog sportaša, sportski delegat ili sportski sudac i prelazi granicu kako bi sudjelovao u službenim natjecanjima međunarodnih sportskih saveza, o čemu svjedoče odgovarajući dokazi i predloži negativan test za SARS-CoV-2 (COVID-19);

 20. osoba koja je hitnim ili sanitetskim vozilom prevezena u Republiku Sloveniju i medicinsko osoblje u tom vozilu;

 21. osoba koja je član strane službene delegacije i dolazi u Republiku Sloveniju na temelju potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela.

VAŽNO!

Osobe koje  uvažavaju iznimke iz točaka 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 19 i 21 prethodnog stavka moraju podnijeti negativan rezultat testa ispitivanja na prisustvo SARS-a prilikom prelaska granice. -CoV-2 (COVID-19), ne stariji od 36 sati  a  napravljen je u državi članici Europske unije, državi članici šengenskog područja ili u organizaciji ili pojedincu koje nadležne institucije imenuju kao relevantne te je objavljen na listi institucije na web stranici.

(2) Bez obzira na prethodnu rečenicu, osobe koje zahtijevaju iznimku iz točke 16. prethodnog stavka mogu se testirati na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19) nakon dolaska u Republiku Sloveniju, a uvjete za samoizolaciju im osigurava poslodavac.

By |2020-08-24T13:34:13+00:00August 21st, 2020|Novosti|0 Comments